پرده شید

پرده شید تصویری چیست و سفارش آنلاین ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی

سفارش آنلاین ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی

امروزه از ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در دکوراسیون خانه خود استفاده می کنند. خیلی از افراد فکر می کنند پرده شید مخصوص ادراه و مراکز تجاری می باشد . درصورتی که نمایی بسیار زیبایی درخانه ایجاد کرده که می توان از آن در آشپزخانه، اتاق نشیمن،اتاق خواب از آن استفاده کرد.این پرده جایگزین خوبی برای پرده های است که لایه های ضخیمی دارند و هزینه دوختشان زیاد می باشد

پرده شید در انواع مختلفی وجود دارد که درزیر به آن میپردازیم

  1.  ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
  2. ﭘﺮده ﺷﯿﺪاﺳﮑﺮﯾﻦ
  3. ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺑﻠﮏ اوت

پرده شید تصویری

از دﯾﮕﺮ ﭘﺮده ﻫﺎی ﻣﺪل ﭼﺎﭘﯽ ، ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ودر دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داردﻋﻼوه بر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻨﺲ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ  ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﯾﺖ(ﺿﺪ ﻧﻮر)ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦمی شود.پرده شیددر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺪارس، آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،مراکزاداری، آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮاﺗﯽ ،مراکزﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، استفاده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ دوﻃﺮف آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ. ازاﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎو ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﮐﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ دارد  دوﻃﺮف ﭘﺮده دﯾﺪ دارد.اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

پرده شید تصویری چیست

پرده شید تصویری طرح چهره

پرده شید تصویری چیست؟

در ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی طرح های مختلفی چاپ می شود.طرح می تواند عکس خودتون ،همسرتان،عکس ورزشی،عکس هنرمندان، ﯾﺎ از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده آﯾﺪﮐﻮ وغیره باشد. درﺻﻮرتی که  ﻃﺮح ﭼﺎﭘﯽ از ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوﺷﮑﺎه آﯾﺪﮔﻮ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ را بررسی کرده وچاپ می کند.

همچنین شما می توانید از انواع طرح های آماده چاپی آیدکو روی پرده شید طرح مورد نظر خودتان را چاپ کنید.

 

پرده شید تصویری طرح نوجوان

پرده شیدتصویری طرح نوجوان

 

ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پرده شید به صورت دستی

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮدرراﺳﺖ ﯾﺎﭼﭗ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮده ﺑﺎﻻ وﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پرده شیدکنترلی چیست؟

ﻫﻤﻪ ی ﭘﺮده ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ دراﻧﺘﻬﺎی رﯾﻞ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮده ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮردار ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻫﯿﭻ دﯾﺪی از ﺑﯿﺮون ﻧﺪاردو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوﺳﺮعته ﻫﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ را دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را روی ﺗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. رﯾﻤﻮت آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮده ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﭘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﻮﻧﺘﺎژ وﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﯿم

پرده شید اسکرین

اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎی رﯾﺰی  ﮐﻪ در ﭘﺮده وﺟﻮد دارد ﻧﻮرراﺗﺎﺣﺪی زﯾﺎدی  وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ازﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﺷﺐ شما می توانید بیرون را ببینید. ﻟﺬادر ﻫﺘﻞ ﻫﺎ،گلخانه ﻫﺎو… از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.  ژاﮐﺎرﺗﺮﺗﺮک این پرده ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ اﻣﮑﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ.

ﻣﺘﺮاژ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ وﻧﯿم ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻤﺎن  ﯾﮏ وﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پرده شید بلک اوت

ﺟﺎﻫﺎی ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ، درﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ، درﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﻮر آزار دﻫﻨﺪه وﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ از ﺷﯿﺪ ﺑﻠﮏ اوت اﺳﺘﻔﺎده

می کنند.

ﭘﺮده دﺑﻞ ﺷﯿﺪ(ﭘﺮده دوﻣﮑﺎﻧﯿﺰه روزوﺷﺐ)

ﭘﺮده دوﻣﮑﺎﻧﯿﺰه از دوﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ که ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ آن ﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از آﺳﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿم. درواقع این پرده اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﺳﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ . ﺑﻪ همین دلیل یکی از پر فروش ترین پرده ها ست.

 

پرده شید تصویری طرح گل های ریز بهاری

پرده دبل شید طرح ریز گل های بهاری

 

ﭘﺮده ﺷﯿﺪ ﺳﻮﻟﯿﺖ

ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب دارد ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯾﺎ ﺳﻮﻧﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.این پرده هارا می توان با سایر پرده ها ترکیب کرد.

 

پرده شید سولیت

مزایای پرده شید:

  1. قابلیت تنظیم نوررا دارد
  2. دوام وﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ
  3. دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ2سال
  4. نصب آسان وراحت
  5. شست وشوی راحت

 

پرده تصویری شید چاپی طرح فروشگاهی

پرده تصویری شید چاپی طرح فروشگاهی

 

پرده تصویری شید چاپی طرح اتاق خواب نوجوان

پرده تصویری شید چاپی طرح اتاق خواب نوجوان

 

پرده شید چاپی طرح فروشگاهی

پرده شید چاپی طرح فروشگاهی

ﺳﻮال: اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎی ﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪود ﻋﺮض وارﺗﻔﺎع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻔﺎرش داد؟

ﺳﻔﺎرش اﺑﻌﺎد درﺷﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺷﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﭼﺎپ ﺷﯿﺪ ﺳﺎده ، تا ۵ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻔﺎرش داد.

ﺷﯿﺪ ﺑﻠﮏ اوت ،ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ۴ ﻣﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻔﺎرش داد ﺑﯿﺶ از4 ﻣﺘﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﯿﺪ ﺳﻮﻟﯿﺖ، ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ۲.۲  ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض نهایتا ۳ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻔﺎرش داد.

ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

واﺗﺴﺎپ وﺗﻠﮕﺮام واﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02133610924

Telegram: @idecoo2

Instgram: Idcecoo.ir

اﺑﺘﺪا ﻃﺮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﭙﺲ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺮده وﺟﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ وﺳﻔﺎرش ﺧﻮد راﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻌﺪاز آﻣﺎده ﺳﺎزی سفارش کمتر از یک هفته کاری آماده و ارسال ﮔﺮدد.

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرس آﻧﻼﯾﻦ  ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ﺳﻘﻔﯽ ﯾﺎ دﯾﻮاری ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ زﻧﺠﯿﺮﭘﺮده ای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. شما می توانید از انواع پرده زبرا چاپی ما دیدن فرمایید و سفارش آنلاین خود رابا طرح دلخواه خودانجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.