وبلاگ

پرده زبرا

پرده زبرا چاپی چیست | سفارش آنلاین پرده زبرا چاپی

طرح برگ های سوزنی چاپ شده زبرا
 • پرده زبراﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎپ ﺗﺼﺎوﯾﺮدﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎرا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.پرده زبرا چاپی ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎی ﻣﺪرن زﺑﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،  ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع وﭼﺸﻢ ﻧﻮازآﻣﺎده و یا  ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ.
 • پرده زﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺳﺎده وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮازن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ از ﭘﺮده زﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﭘﺮده زﺑﺮا از ﺗﻮر و ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی و اﻓﻘﯽ ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج ﻧﻮر را دارد.
 • ﭘﺮده زﺑﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﯾﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﻪ و روﺷﻦﺷﺪن ﭘﺮده را ﻣیدهد.

 

پرده زبرا چاپی طرح برگ ریزان پاییزی

پرده زبرا چاپی طرح برگ ریزان پاییزی

مهمترین ویژگی های پرده زبرا :

 • نصب سریع و آسان
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
 • اﻧﻮاع زﯾﺎد در ﻃﺮح و رﻧگ
 • ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ وراﺣﺖ ﭘﺮده
 • ﻃﺮح ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺮده زﺑﺮا ﺑﺮ روی انواع  پرده زبرا چاپ می شود.

 

 • ﭘﺮده زﺑﺮا ﺳﺎده ، ﻃﺮح ﺳﺎده ودرﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪرن اﺳﺖ.ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،  ادارﺟﺎت ، اتاق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ فضایی می باشد.

 

پرده چاپ شده زبرا طرح دخترانه و نوجوانانه

پرده چاپ شده زبرا طرح دخترانه و نوجوانانه برای اتاق خواب جوانان

 

 • پرده زبرا طرح دار،طرح های مختلف بر روی آن چاپ می شود.
 • آﻧﭽﻪ در ﭘﺮده ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺷﻤﺎﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭼﺎپ ،ﻓﻀﺎ،  ﺣﯿﻮاﻧﺎت، درﺧﺘﺎن، ﺟﻨﮕﻞ، ﺧﻮدﺗﺎن،ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن، ﮐﻨﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، زﻣﯿﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ.

 

 • آﯾﺪﮐﻮ ﺑﯿﺶ از400 ﻃﺮح ﭼﺎﭘﯽ آﻣﺎده دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨید.
 • ﭘﺮده زﺑﺮاﭘﻠﯿﺴﻪ ای ، ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ آن دارای ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﻠﻪ ای دارد. ﺟﺰء جدیدترین، ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﺮده زﺑﺮاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻃﺮح ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎده و ﮔﻠﺪار و زرد دار در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

 

پرده زبرا چاپی طرح گل های بنفش

پرده زبرا چاپی طرح گل های بنفش

 

 • ﭘﺮده زﺑﺮا ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺘﺮن، اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﻬﺎی ﭘﺮده ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻪ ۷ ﻣﺘﻘﺎرن و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ روی زﺑﺮا ﺳﺎده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪل به ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد.

 

طرح برگ های سوزنی چاپ شده زبرا

طرح برگ های سوزنی چاپ شده زبرا

 

 • ﭘﺮده زﺑﺮا ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ، ﯾﮑﯽ از ﭘﺮده ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﭘﺮده ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.ﮐﻪ از ، ﻻﯾﻪ ﺣﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اﻓﻘﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮده ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳد
 • ﭘﺮده ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ورودی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺮده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

 

پرده اتاق خواب و اتاق کار طرح گل های بهار زبرا

پرده اتاق خواب و اتاق کار طرح گل های بهار زبرا

 

 • در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺮده زﺑﺮا ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮواﻧﯽ ﻫﻢ دارد.
 • ﺷﻤﺎﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﭘﺮدهﻣﻮردﻧﻈﺮﺧﻮدراﺑﻪﺻﻮرتﺣﻀﻮری،آنلاین،تلفنی در آﯾﺪﮐﻮ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 

پرده زبرا پلیسه چاپی طرح گل های بنفش

پرده زبرا پلیسه چاپی طرح گل های بنفش

 

پرده زبرا پلیسه چاپی طرح پر های رنگی

پرده زبرا پلیسه چاپی طرح پر های رنگی

 

پرده پلیسه چاپی زبرا طرح ماشین ها

پرده پلیسه چاپی زبرا طرح ماشین ها مناسب اتاق کودک و نوجوان

 

پرده پلیسه چاپی زبرا طرح دریایی مناسب اتاق کودک و نوجوان

پرده پلیسه چاپی زبرا طرح دریایی مناسب اتاق کودک و نوجوان

 

پزده زبرا چاپی طرح مینیون ها مناسب اتاق خواب

پزده زبرا چاپی طرح مینیون ها مناسب اتاق خواب کودک

ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮده زبرا چاپی
 • اﺑﺘﺪا در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آی دﯾﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺮده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آی دﮐﻮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﭘﺮده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﭘﺮده را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ روی، ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﺳﭙﺲ آدرس ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ را آﻣﺎده و ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮری ﭘﺮده

 • اگر در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آدرس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه آی دﯾﮑو ازﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ۹الی ۱۸ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻄﻔﺎ قبل ازﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺮده زبرا چاپی

 • ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺮده اﺑﺘﺪا ﭘﺮده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺴﺎپ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ی ﭘﺮده ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮده ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﺎده و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

02133610924

 • ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ چاپ ﭘﺮده زبرا ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻠﮕﺮام و ﭘﯿﺞ اینستاگرام سفارش خود را ثبت کنید.
 • فروشگاه آیدکو با سال‌ها سابقه درخشان میزبان و مشاور شما جهت خرید با کیفیت ترین پرده‌ها می‌باشد.

پست های مرتبط

سبد خرید

خروج
خروج
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
Call Now Button
منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات تم -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها)
ستون کناری اسکرول به بالا